HelpLogo

جهت درج تصویر لوگو در سایت خود یک تگ Img با مشخصات زیر

در داخل یک تگ a با مشخصات زیر قرار دهید.

تا تصویر مربوطه در صفحه قرار گرفته و به پنجره تایید لینک شود.

و لوگو بصورت زیر در سایت شما نمایش داده می شود.

در مشخصه src تگ Img آدرس لوگو قرار گرفته که در انتهای آن کد شامد مربوط به سایت شما درج می گردد.

و همچنین در مشخصه href تگ a آدرس پنجره تایید لوگو قرار گرفته که در انتهای آن کد شامد مربوط به سایت شما درج می گردد.

سپس با کلیک بر روی لوگو در سایت ، پنجره تایید لوگو مطایق شکل زیر نمایش داده می شود.


نحوه فراخوانی وب سرویس های استعلام به این صورت است که به دلیل اینکه این نوع وب سرویس ها از نوع HttpGet می باشد به همین دلیل نباید در سرویس های مربوط به VisualStadio موارد را اضافه و از آنها استفاده نمود بلکه باید مطابق شکل زیر درخواست سمت وب سرویس ارسال نمود.


که خروجی آن رشته ای به شکل زیر می باشد

سرویس های ثبت

شرح نحوه ارسال و دریافت

مقادیر ارسالی و دریافتی در فراخوانی متد ثبت نام شامد (RegisterShekayatInfo ) به شرح جدول زیر می باشد

شرح نحوه ارسال و دریافت

مقادیر ارسالی و دریافتی در فراخوانی متد ثبت نام شامد (RegisterGozareshInfo ) به شرح جدول زیر می باشد

سرویس های استعلام

شرح نحوه ارسال و دریافت

مقادیر ارسالی و دریافتی در فراخوانی متد استعلام شامد (EstelamAbstractShamad ) به شرح جدول زیر می باشد.

شرح نحوه ارسال و دریافت

مقادیر ارسالی و دریافتی در فراخوانی متد استعلام شامد (EstelamOnlineShamadWithDetail) به شرح جدول زیر می باشد.

شرح نحوه ارسال و دریافت

مقادیر ارسالی و دریافتی در فراخوانی متد دریافت همه آثار غیر معتبر (GetAllAbstractShamadGhirMotabar) به شرح جدول زیر می باشد

شرح نحوه ارسال و دریافت

مقادیر ارسالی و دریافتی در فراخوانی متد دریافت همه آثار معتبر به تفکیک نوع اثر (GetAllAbstractShamadMotabarByType) به شرح جدول زیر می باشد.